รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Journal Name : Management Journal Faculty of Management Science Lampang Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2408-2619
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Faculty of Management Science, Lampang Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2408-2619, eISSN: 2673-0367