รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Journal Name : Management Journal Faculty of Management Science Lampang Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2408-2619
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Faculty of Management Science, Lampang Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ | Journal of Modern Management Science ตั้งแต่ Vol.8 No.1 มกราคม-มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป