รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
Journal Name : Journal of Commerce-Burapha Review
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-2354
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Graduate School of Commerce, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 1685-2354