รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ ม.อบ.
Journal Name : Journal of Ubon Rajathanee University
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-7941
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553 (Vol.12 No.3 2010) เป็นต้นไป