รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
Journal Name : Journal of Educational Research and Measurement Burapha University
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-6740
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา / College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา | Research Methodology and Cognitive Science ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2551-มีนาคม 2552 (Vol.6 No.2 October 2008-March 2009) เป็นต้นไป