รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์
Journal Name : Thai Human Resource Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-5986
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Institute for Continuing Education and Human Resources, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2673-057X, Journal of HRintelligence : HRi ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2555 (Vol.7 No.1 2012) เป็นต้นไป