รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2586-8594
E-ISSN : 2586-8519
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : Silpakorn University 
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Index Vol.11 No.1 2011 - Vol.17 No.3 2017
  • Formerly known as: Silpakorn University International Journal, ISSN: 1513-4717 (Index Vol.4 No.1-2 2004 - Vol.10 No.1 2010)
  • Currently known as: Humanities, Arts and Social Sciences Studies, ISSN: 2586-8594, E-ISSN: 2630-0079 (Index Vol.18 No.1 2018 - present)