รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Applied Science and Engineering Progress
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Suchart Siengchin
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Applied Science and Engineering Progress
ISSN : 2672-9156
E-ISSN : 2673-0421
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Academic Enhancement Department, King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / King Mongkut's University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : junjiraporn.t@op.kmutnb.ac.th, macintous@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ijast/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as: ISSN : 1906-151X, Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering (Index : Vol.3 No.1 2010 - Vol.6 No.3 2013)
  • Formerly known as: ISSN : 2465-4531, E-ISSN : 2465-4574, King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology (Index : Vol.7 No.1 2014 - Vol.11 No.4 2018)