รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Chulalongkorn Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Sittisak Honsawek MD(ศ. ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CHULA MED J
ISSN : 2651-2343
E-ISSN : 2673-060X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Editorial Office: 5th Floor, Anandamahidol Building, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : chulamed@hotmail.com, chulamedj@chula.md
Website : https://he05.tci-thaijo.org/index.php/CMJ/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-6483
  • Canceled the Journal Name in Thai : จุฬาลงกรณ์เวชสาร Since Vol.63 No.1 (2019)