รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The Journal of Behavioral Science
ชื่อบรรณาธิการ : Kanu Priya Mohan, Dusadee Yolao
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JBS
ISSN : 1906-4675
E-ISSN : 2651-2246
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University, 114, Sukhumvit Road 23, Wattana, Bangkok, 10110, Thailand.
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal_ijbs@hotmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IJBS
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: International Journal of Behavioral Science (Index: Vol.6 No.1 September 2011-Vol.13 No.1 January 2018)