รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ
Journal Name : Manutsayasat Wichakan
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.รัตนพล ชื่นค้า
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HUMJ
ISSN :
E-ISSN : 2673-0502
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  / Faculty of Humanities, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rattanaphon.arts@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2985-0568
  • Formerly known as pISSN: 0859-3485, 0859-3485
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.26 No.1 (2019) - Vol.29 No.2 (2022)
  • An online-only Journal