รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ
Journal Name : Manutsayasat Wichakan
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.รัตนพล ชื่นค้า
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HUMJ
ISSN :
E-ISSN : 2673-0502
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  / Faculty of Humanities, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rattanaphon.arts@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.26 No.1 2019) เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารมนุษยศาสตร์ | Humanities Journal
  • ยกเลิก ISSN : 0859-3485
  • ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว