รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มังรายสาร
Total Citations : 0
Total Publications : 18
Journal Name : Mangrai Saan Journal
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์อดิสรณ์ ประทุมถิ่น
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: mrsj
ISSN : 2672-9113
E-ISSN : 2673-0170
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เจ้าของ : Institute of International Language and Culture, Chiangrai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mangraisaan@crru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/mrsj
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มิถุนายน–ธันวาคม 2561 (Vol.6 No.2 2018) เป็นต้นไป
 • ISSN, และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 2286-9247, Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  8
  10
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0