รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มังรายสาร
Journal Name : Mangrai Saan Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: mrsj
ISSN : 2672-9113
E-ISSN : 2673-0170
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เจ้าของ : สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Language Institute and Global Affairs, Chiang Rai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mangraisaan@crru.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mrsj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2286-9247
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.2 (2018)