รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal Name : Naresuan University Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-5561
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Science, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2697-5599, NU. International Journal of Science (Vol.11 No.1 2014 - present)