รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Journal Name : Sakon Nakhon Rajabhat University Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-5965
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Research and Development Institute, Sakon Nakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2651-0758, eISSN: 2630-015X