รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal Name : The Natural History Journal of Chulalongkorn University
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-9700
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tnh
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: Tropical Natural History (Vol.10 No.1 2010 - present).