รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Total Citations : 52
Total Publications : 181
Journal Name : Journal of Administration and Development Mahasarakham University
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-4950
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : ภาควิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Department of Educational Administration and Development, Faculty of Education, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา | Journal of Educational Administration and Supervision ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.8 No.1 2017) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
18
17
1
3
0
0
0
0
0
0
Publication
29
35
40
37
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.62
0.49
0.03
0.08
0
0
0
0
0
0