รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
Journal Name : Journal of Community Development Research
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-7121
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร / Graduate School, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) | Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) (Vol.6 No.2 July-December 2013-present)