รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
Journal Name : MIS Journal Faculty of Management and Information Sciences Naresuan University
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-3746
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2672-9091, eISSN: 2408-2112