รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal Name : Journal of Faculty of Nursing, KKU.
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-7021
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Nursing, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ | Journal of Nursing Science and Health (Vol.32 No.1 2009-present)