รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
Journal Name : Thai Journal of Development Administration
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-3689
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ | NIDA Development Journal (Vol.46 No.1 2006 - present).