รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal Name : Naresuan University Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-7418
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Naresuan University Journal: Science and Technology (Vol.22 No.1 2014 - present).