รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจิตเวชวิทยาสาร
Total Citations : 0
Total Publications : 25
Journal Name : Academic Psychiatry and Psychology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Chakkarin Pingkhalasay M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: APPJ
ISSN :
E-ISSN : 2697-6242
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : นายแพทย์จักริน ปิงคลาศัย โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เจ้าของ : โรงพยาบาลสวนปรุง / Suanprung Psychiatric Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pchakkarin@gmail.com
Website : http://www.tci-thaijo.org/index.php/APPJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN: 0857-2127, E-ISSN: 2586-8748, วารสารสวนปรุง | Bulletin of Suanprung

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
18
7
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0