รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจิตเวชวิทยาสาร
Journal Name : Academic Psychiatry and Psychology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Chakkarin Pingkhalasay M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: APPJ
ISSN :
E-ISSN : 2697-6242
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Suanprung Psychiatric Hospital 131 CHANGLO ROAD, HAIYA, MUANG DISTRICT, CHIANGMAI, 50100
 • โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • เจ้าของ : โรงพยาบาลสวนปรุง / Suanprung Psychiatric Hospital
  จำนวนฉบับต่อปี : 3
  Email : pchakkarin@gmail.com
  Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/APPJ
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Health Professions
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 0857-2127, eISSN: 2586-8748
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.35 No.1 (2019)
 • An online-only Journal