รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal Name : Built Environment Inquiry Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: arch-kku
ISSN : 1685-4489
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Architecture, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2651-1177, eISSN: 2651-1185