รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 4
Total Publications : 21
Journal Name : Thailand and The World Economy
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Juthathip Jongwanich, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TWE
ISSN : 2630-0931
E-ISSN : 2651-0529
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Economics, Thammasat University 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200, Thailand.
เจ้าของ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Economics, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : tej.mail@econ.tu.ac.th, juthathip@econ.tu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/TER
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1685-3008, วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ | Thammasat Economic Journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
7
14
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0.07
0