รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก
Total Citations : 2
Total Publications : 60
Journal Name : Journal of East Asian Studies Center
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-378X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา | Journal of East Asian and ASEAN Studies ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.17 No.1 2017) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
Publication
8
0
9
11
9
23
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0.11
0
0
0.04
0
0
0
0