รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก
Journal Name : Journal of East Asian Studies Center
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-378X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา | Journal of East Asian and ASEAN Studies ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.17 No.1 2017) เป็นต้นไป