รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-3959
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ อินทนิลทักษิณสาร | Inthaninthaksin Journal ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (Vol.12 No.2 2017) เป็นต้นไป