รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Journal Name : Rajabhat Maha Sarakham University Journal (Humanities and Social Sciences)
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-0181
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | Rajabhat Maha Sarakham University Journal ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.11 No.1 2017) เป็นต้นไป