รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
Total Citations : 65
Total Publications : 88
Journal Name : Phranakhon Rajabhat Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-4963
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Research and Development Institute, Phranakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology (Vol.11 No.1 2016-present).

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
6
1
5
29
9
5
3
0
0
0
Publication
11
8
12
22
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.55
0.13
0.42
1.32
0
0
0
0
0
0