รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
Journal Name : The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-1083
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th, Nakhon Ratchasima
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 0859-1083, eISSN: 2673-0669