รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
Journal Name : Christian University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อภินันต์ อันทวีสิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-1412
E-ISSN : 2673-0324
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน (อาจารย์นิพรรณ ทัฬหะกุลธร) 144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : cutjournal@christian.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 (Vol.25 No.1 2019) เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Christian University of Thailand Journal
  • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563