รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลศาสตร์
Journal Name : Nursing Science Journal of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.​Prof.Dr.Tassanee Prasopkittikun
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Nurs Sci J Thai
ISSN : 0125-8885
E-ISSN : 2651-1959
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 2 Wangland Rd., Siriraj, Bangkok-noi, Bangkok 10700, Thailand
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Nursing, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : tassanee.pra@mahidol.ac.th, nsjt@mahidol.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :
  • Formerly known as: วารสารพยาบาลศาสตร์ | Journal of Nursing Sciences
  • An online-only journal