รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ
Journal Name : UTK RESEARCH JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุธรรม ศิวาวุธ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: UTK Res J
ISSN : 1906-0874
E-ISSN : 2651-2130
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ / Rajamangala University of Technology Krungthep
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : utk_research_journal@mail.rmutk.ac.th, kwanjai.y@mail.rmutk.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/rmutk
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Energy / Engineering
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.13 No.1 2019) เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ UTK Journal