รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : เอเชียปริทัศน์
Total Citations : 65
Total Publications : 10
Journal Name : ASIA PARIDARSANA
ชื่อบรรณาธิการ : อ.สุภาพร โพธ์แก้ว
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-3638
E-ISSN : 2673-0650
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันเอเชียศึกษา อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ias@chula.ac.th, nukun_b@hotmail.com
Website : http://www.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.40 No.1 2019) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Journal of Asian Review

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  1
  1
  1
  0
  1
  1
  1
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  10
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0