รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2651-1916
E-ISSN : 2651-1924
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง / Muban Chombueng Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : researchmcru@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hssj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2287-0628
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.6 No.1 (2018)