รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Multidisciplinary in Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMSS
ISSN :
E-ISSN : 2673-0235
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสาร Journal of Multidisciplinary in Social Science สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jmss@dusit.ac.th
Website : http://jmss.dusit.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as: วารสารวิจัย มสด. | SDU Research Journal (Index Vol.1 No.1 2005 - Vol.3 No.3 2007)
  • Formerly known as: วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ | SDU Research Journal Humanities and Social Science (Index Vol.4 No.1 2008 - Vol.14 No.3 2018)
  • Formerly known as: ISSN : 2672-9806, An online-only journal