รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Multidisciplinary in Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.พนารัตน์ ศรีแสง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMSS
ISSN :
E-ISSN : 2673-0235
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสาร Journal of Multidisciplinary in Social Science สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jmss@dusit.ac.th
Website : http://jmss.dusit.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-2847, eISSN: 2408-1582
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.15 No.1 (2019)
  • An online-only Journal