รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 2
Total Publications : 66
Journal Name : Journal of Multidisciplinary in Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Chanasuek Nichanong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMSS
ISSN :
E-ISSN : 2673-0235
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสาร Journal of Multidisciplinary in Social Science สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jmss@dusit.ac.th
Website : http://jmss.dusit.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
 • Formerly known as: วารสารวิจัย มสด. | SDU Research Journal (Index Vol.1 No.1 2005 - Vol.3 No.3 2007)
 • Formerly known as: วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ | SDU Research Journal Humanities and Social Science (Index Vol.4 No.1 2008 - Vol.14 No.3 2018)
 • Formerly known as: ISSN : 2672-9806, An online-only journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  36
  30
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0.06
  0
  0