รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : SNRU Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Tosawat Seetawan
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SNRUJST
ISSN : 2651-0758
E-ISSN : 2630-015X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Research and Development Institute, Sakon Nakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jst@snru.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Computer Science / Materials Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as: ISSN : 1906-5965, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | Sakon Nakhon Rajabhat University Journal (Vol.1 No.1 2009 - Vol.7 No.13 2015)
  • Currently known as: E-ISSN : 2821-9996, Creative Science (Vol.15 No.1 2023 - present)