รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 15
Total Publications : 134
Journal Name : SNRU Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Tosawat Seetawan
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SNRUJST
ISSN : 2651-0758
E-ISSN : 2630-015X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Research and Development Institute, Sakon Nakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jst@snru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Computer Science / Materials Science
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1906-5965, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
7
7
1
0
0
0
Publication
0
0
0
14
34
31
28
14
13
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.21
0.23
0.04
0
0
0