รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหศาสตร์
Journal Name : Interdisciplinary Studies Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: sahasart
ISSN : 1513-8429
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารสหศาสตร์ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : shmujournal@gmail.com, sovaritthon.cha@mahidol.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/sahasart
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1513-8429
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.1 (2018)