รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
Journal Name : An Online Journal of Education
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: OJED
ISSN :
E-ISSN : 1905-4491
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : Faculty of Education, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : zsyingying@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :