รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Thammasat Review of Economic and Social Policy
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิธ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TRESP
ISSN : 2465-390X
E-ISSN : 2465-4167
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์เขตพระนคร กทม. 10200
เจ้าของ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Economics, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tresp@econ.tu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TRESP
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :