รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : สาระศาสตร์
Total Citations : 1
Total Publications : 51
Journal Name : Sarasatr
ชื่อบรรณาธิการ : ปารณ ชาตกุล
ชื่อย่อของวารสาร : สาระศาสตร์
Abbreviation Name: Sarasatr
ISSN :
E-ISSN : 2630-0141
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : chula.sarasatr@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/sarasatr/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
43
8
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0