รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี
Journal Name : INTERDISCIPLINARY SRIPATUM CHONBURI JOURNAL (ISCJ)
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ISCJ
ISSN : 2228-8007
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 79 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี / Sripatum University Choburi Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : iscjournal@chonburi.spu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ISCJ/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2985-1505