รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Asia Pacific Journal of Religions and Cultures
ชื่อบรรณาธิการ : Ven. Assoc. Prof. Dr. Phramaha Boonlert Indhapanyo
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJRC
ISSN :
E-ISSN : 2586-9019
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Buddhapanya Sri Thawarawadee Buddhist College,Mahachulalongkornrajavidyalaya University 51 M.2, Raikhing, Samphran, Nakhon Pathom, 73210, Thailand
เจ้าของ : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somchai.dam@mcu.ac.th
Website : http://ojs.mcu.ac.th/index.php/AJRC/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0