รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asia Pacific Journal of Religions and Cultures
ชื่อบรรณาธิการ : Ven. Prof.Dr. Phramaha Boonlert Chauythanee
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJRC
ISSN :
E-ISSN : 2586-9019
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Buddhapanya Sri Thawarawadee Buddhist College,Mahachulalongkornrajavidyalaya University 51 M.2, Raikhing, Samphran, Nakhon Pathom, 73210, Thailand
เจ้าของ : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somchai.dam@mcu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ajrc/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :