รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
Total Citations : 6
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Mass Communication Technology, RMUTP
ชื่อบรรณาธิการ : ฉันทนา ปาปัดถา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMCT
ISSN : 2539-5963
E-ISSN : 2586-8357
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์เทเวศร์ เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jmct@rmutp.ac.th
Website : http://mct.rmutp.ac.th/jmct
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
5
1
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0