รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารหมอยาไทยวิจัย
Total Citations : 8
Total Publications : 6
Journal Name : Journal of Traditional Thai Medical Research
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักศจีภรณ์ ขันทอง
ชื่อย่อของวารสาร : วทจ
Abbreviation Name: JTT Med Res
ISSN : 2286-9999
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : phaksachiphonk@gmail.com
Website : https://ctamjour.com/index.php/ctamjour
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
2
0
0
0
4
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0