รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารหมอยาไทยวิจัย
Journal Name : Journal of Traditional Thai Medical Research
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักศจีภรณ์ ขันทอง
ชื่อย่อของวารสาร : วทจ
Abbreviation Name: JTT Med Res
ISSN : 2286-9999
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : phaksachiphonk@gmail.com
Website : https://ctamjour.com/index.php/ctamjour
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :