รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
Journal Name : INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES AND COMMUNICATION JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สัน​ดุ​สิทธิ์​ บริวงษ์​ตระกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: interdiscip. soc. sci. commun.
ISSN : 2630-0478
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี / Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : Sandusit.13@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยน บก. จาก อ. เหมือนฝัน คงสมแสวง เป็น ดร.สัน​ดุ​สิทธิ์​ บริวงษ์​ตระกูล