รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
Journal Name : Interdisciplinary Social sciences and communication journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สัน​ดุ​สิทธิ์​ บริวงษ์​ตระกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: interdiscip. soc. sci. commun.
ISSN :
E-ISSN : 2985-248X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี / Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : Sandusit.13@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2630-0478, eISSN: 2773-9880
  • An online-only Journal