รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น
Total Citations : 0
Total Publications : 53
Journal Name : Law and Local Society Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูภณัช รัตนชัย
ชื่อย่อของวารสาร : นต.ท.
Abbreviation Name: llsj
ISSN : 2586-8802
E-ISSN : 2651-2157
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 077 - 913378 ต่อ 1615, 098-7213941โทรสาร 077 - 913379E-mail: J.sociallaw@gmail.com
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / Faculty of Law, Suratthani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : j.sociallaw@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/llsj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
11
10
16
16
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0