รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal Name : KKBS Journal of Business Administration and Accountancy
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์
ชื่อย่อของวารสาร : ว. บริหารธุรกิจและการบัญชี มข.
Abbreviation Name: KKBS J. of Business Administration and Accountancy
ISSN : 2539-6110
E-ISSN : 2651-2211
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002โทรศัพท์ 043-202401 ต่อ 48077, 48033โทรสาร 043-202402
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : kkbsj@kku.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kkbsjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :