รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษย์กับสังคม
Journal Name : Journal of Man and Society
ชื่อบรรณาธิการ : ภาคภูมิ หรรนภา
ชื่อย่อของวารสาร : วมส
Abbreviation Name: JMS
ISSN : 3027-6780
E-ISSN : 3027-6829
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : JSkungJanejira@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husocjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2286-6779, eISSN: 2697-4851