รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Total Citations : 0
Total Publications : 2
Journal Name : Facuty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการ เทพสตรี
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-2613
E-ISSN : 2673-0413
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / Facuty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : husocjo@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/truhusocjo/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0