รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Journal Name : Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Veeravit Boonsong (ผศ. ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง)
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการ เทพสตรี
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-2613
E-ISSN : 2673-0413
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : husocjo@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/truhusocjo
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :