รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Journal Name : Academic Journal for the Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.รสริน ดิษฐบรรจง
ชื่อย่อของวารสาร : มนุษย์และสังคม มรธ.
Abbreviation Name: HUSO DRU
ISSN : 2822-1249
E-ISSN : 2822-1257
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 172 อาคาร 2 ชั้น 14 ม.ราชภัฏธนบุรี ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / Faculty of Humanities and Social Sciences, Dhonburi Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.human@dru.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2630-0834, eISSN: 2672-9059