รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
Journal Name : Journal of Local Governance and Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jlgisrru
ISSN : 2673-0839
E-ISSN : 2673-0405
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 ชั้น 1 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Faculty of Humanities and Social Sciences, Surin Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jlgisrru@srru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :